Banner1 for sliderBanner2 for sliderBanner3 for sliderBanner4 for slider

Obchodní podmínky

  Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) eshopu www.mamimo.cz, název společnosti NIPA, s.r.o. se sídlem J.Kráľa 11, 900 25 Chorvátsky Grob, identifikační číslo: 36762628, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.mamimo.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

   

  1. Předmět smlouvy

   

  Předmětem smlouvy jsou položky výslovně uvedené v objednávce (dále jen zboží). Veškeré zboží je jednoznačně identifikováno jeho názvem, cenou a velikostí.

   

  1. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

   

  Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

   

  Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

   

  Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

   

  Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

   • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

   • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

   • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

   

  Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „POTVRDIT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“)

   

  Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

   

  Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

   

  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

   

  Veškeré objednávky jsou vybavovány postupně, každá je přijata v den jejího doručení mailem, anebo telefonicky. Potvrzení o přijetí objednávky je doručeno nejpozději do 3 pracovních dnů. Dodací lhůta běží ode dne potvrzení objednávky (v eshopu od nastavení stavu VYŘIZUJE SE, při emailové objednávce ode dne potvrzení přijetí). Jedině v případě potřeby upřesnění (pokud objednávka není kompletní, není uvedena velikost a podobně) začíná běžet dodací lhůta dnem posledního upřesnění.

   

  Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech, že objednané zboží se již nevyrábí a dále z jiných důvod jenž jsou prodávajícím neovlivnitelné. V těchto případech bude kupující neprodleně ze strany prodávajícího kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, a rozhodne se zrušit celou objednávku, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu, v zákonné lhůtě.

   

  Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku, pokud bude zboží již trvale nedostupné. Kupující bude vždy o postupu informován.

   

  1. Závazky prodávajícího

   

  Prodávající se zavazuje, že bude kupujícím dodávat:

  - Pouze to zboží, které si kupující objednal prostřednictvím internetového obchodu, které je se zobrazeným zbožím ve shodě v maximální možné míře (drobné změny barev jsou možné, ke drobnému zkreslení barev může dojít digitalizací, pokud se vyskytují drobné vady - jsou vždy pečlivě popsány a uvedeny)

  - Zboží, které je v souladu s normami a předpisy platnými na území ČR

   

  Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu a zašle jej v papírové podobě spolu s objednaným zbožím ve lhůtě potvrzení po přijetí objednávky.

   

  1. Práva a povinnosti kupujícího

   

  Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

   

  Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn na stránkách, a taktéž po obdržení potvrzujícího mailu.

   

  Kupující je seznámen se skutečností, že prodávané zboží má charakter originálu. Proto nelze zaručit dokonalou shodu barev, rozměrů a vzhledu výrobků s vyobrazením. Foto je nutné chápat jako ilustrační.

   

  1. Cena zboží a Platební podmínky

   

  Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.2600757647/2010, IBAN  vedený u společnosti FIO Banka (dále jen „účet prodávajícího“);

   

  1. Storno objednávky

  ZE STRANY KUPUJÍCÍHO: Storno objednávky ze strany kupujícího je možné nejpozději v den obdržení potvrzení o připravované expedici zboží.

   

  ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO: Pokud nebude objednávka uhrazená do 14 kalendářních dní od akceptace, bude stornována bez nutnosti souhlasu kupujícího. V případě, že je zboží trvale nedostupné, bude o tom prodávající kupujícího informovat, s možností změny zboží, případně stornování objednávky.

   

  Právní vztahy vzniklé uzavřením kupní smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, zejména ustanoveními o uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku.

   

  1. Odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dní (neplatí pro nákup podnikatelů při uvedení IČO)

   

  Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu (platí pro motivy s vlastním textem, jménem, datem, případně jinak upraveného dle přání zákazníka). Toto ustanovení se nevztahuje na motiv OTISKY.

   

  Nejedná-li se o případ uvedený výše či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž nalezne kupující ZDE . Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího eshop/@/mamimo.cz.

   

  V případě odstoupení od kupní smlouvy dle obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

   

  V případě odstoupení od smlouvy dle obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, bezhotovostně převodem na účet. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

   

  Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

   

  Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

   

  1. Dodací podmínky a expedice zboží

   

  V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

   

  Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

   

  V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

   

  Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

   

  Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

   

  Dodací lhůta začíná běžet prvním dnem po dni potvrzení přijetí objednávky (automatický email). V případě, že je objednávka nekompletní ze strany kupujícího a je potřebné další upřesnění, začíná běžet dodací lhůta dnem kompletního doplnění relevantních informací (jméno, barva, velikost apod.)

   

  1. Výrobní a dodací lhůta

   

  zboží skladem - 3 pracovní dni

  zboží jenž není aktuálně skladem - 10-15 pracovních dnů

  PERSONALIZOVANÉ ZBOŽÍ MAMIMO (se jménem, datem, vlastním textem), a veškeré dětské oblečení s jakýmikoliv motivy expedujeme - 15 pracovních dnů od nastavení stavu VYŘIZUJE SE.

  pokud je u zboží uvedena dostupnost ve dnech, pak platí uvedena doba

   

  O konkrétní výrobní a dodací lhůtě je kupující informován emailem potvrzujícím přijetí objednávky a následně emailem potvrzujícím přijetí platby a započetí dodací lhůty.

   

  V případě, že není možné ze strany prodávajícího tyto termíny expedice dodržet, bude kontaktovat kupujícího a domluví se s ním na dalším postupu. Prodávající má právo prodloužit dodací lhůtu o maximálně 3 pracovní dny bez nároku kupujícího na kompenzaci.

   

  1. Doručení výrobků

   

  Zboží je doručováno prostřednictvím služeb České pošty s.p., anebo kurýrní služby (dále jen doručovatel).

   

  Za doručení zboží prostřednictvím doručovatele je účtována částka za poštovné a balné:

   • Česká pošta s.p. 115.- Kč, Kurýr 135.- Kč

   • Číslo našeho účtu a variabilní symbol obdržíte e-mailem.

   

  Dodací lhůta u zboží skladem je zpravidla 3 pracovní dny. U ostatního zboží, které je vyráběno dle konkrétních požadavků, případně zadáváno do výroby, je dodací lhůta 10-15 (maximálně 20) pracovních dní. V případě nemožnosti dodržet dodací lhůtu Vás kontaktujeme a budeme Vás o této skutečnosti informovat.

   

  V případě prodlení o více než 3 pracovní dny oproti potvrzené lhůtě je kupujícímu zaslán také dárek.

   

  O předání zásilky doručovateli je zákazník informován obchodníkem prostřednictvím informačního emailu na kontakt uvedený v objednávce.

   

  Zásilky jsou odesílány kompletní (v jednom balíku). Rozdělení objednávky do více dodávek je možné ze strany prodávajícího jen v případě, že je část zboží nedostupná a hrozilo by nedodržení dodací lhůty celé objednávky. V tomto případě budou náklady na další poštovné hrazeny prodávajícím. Rozdělení objednávky do více balíků na vyžádání kupujícím je nutné potvrdit emailem s prodávajícím, jenž má právo naúčtovat vícenáklady za přepravu kupujícímu.

   

  Prodávající neručí za zpoždění dodání zboží vinou přepravce.

   

  Zboží zůstává až do zaplacení celé kupní ceny majetkem provozovatele internetového obchodu www.mamimo.cz.

   

  V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

   

  Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

   

  V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

   

  Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

   

  Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

   

  1. Práva z Vadného plnění

   

  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

   

  Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

   • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

   • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

   • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

   • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

   • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

   

  Ustanovení uvedená v obchodních podmínkách se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

   

  Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

   

  Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

   

  Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

   

  1. Další práva a povinnosti smluvních stran

   

  Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

   

  Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

   

  Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy eshop/@/mamimo.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

   

  Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

   

  Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

   

  1. Ochrana osobních údajů

   

  Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

   

  Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

   

  Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy

   

  Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

   

  Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

   

  Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

   

  Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

   

  V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

   • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

   • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

  Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

   

  1. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

   

  Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

   

  Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

   

  1. Doručování

   

  Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

   

  1. Závěrečná ustanovení

   

  Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

   

  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

   

  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě.

   

  Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy je dostupný ZDE.

   

  V Bratislavě dne 1. 3. 2016.

   

  Provozovatel internetového obchodu - KONTAKTNÍ ÚDAJE

  NIPA, s.r.o.
  www.mamimo.cz

  J. Kráľa 11, 900 25 Chorvátsky Grob, Slovensko

  tel.: +421 903 258 837 (telefonická dostupnost na uvedeném čísle je ve všední pracovní dny od 8:00 do 18:00)

  IČO: 36762628
  DIČ: SK2022360450

  email: eshop/@/mamimo.cz

Pokračovat